Saturday, November 28, 2015


 PREMIS 

ESPORTGRÀFICA XI Fira de l'Esport 2015
1r Premi AirEuropa. Miguel Mayans
2n Premi AirEuropa. Margarita Forteza Gari
 3r Premi Foto Ruano Pro. Iván Lázaro Bordanove
4t Premi XINO'S. Pedro Mesquida. Gabriel Rubert Rado
  5è Premi XINO'S.Pedro Mesquida. Daniel Ramón Manera6è Premi XINO'S Restaurante. José M. Serrano Pérez
 FINALISTA Foto Ruano / IME. Miguel Morey Colomina
FINALISTA Foto Ruano. Maciej Łukasz Zapiór
FINALISTA Foto Ruano. Álvaro Maldonado Arriola
FINALISTA Foto Ruano / IME. Nicolás Oliver Riera
FINALISTA Foto Ruano. Vicens Picornell Rigo
FINALISTA Foto Ruano. Andrea Rodríguez Estévez

Thursday, April 30, 2015

ESPORTGRÀFICA 14
XI Fira de l’Esport 2015
 Concurs de fotografia digital
  
BASES (català)

L'IME convida a tots els fotògrafs aficionats a participar en el concurs de fotografia digital ESPORTGRÀFICA - XI Fira de l’Esport 2015, amb l'objectiu de captar les millors imatges d'aquest esdeveniment esportiu.

Lloc i data:
Divendres 5 de juny a Son Hugo, de 16.30 a 21 h. Esports aquàtics.
Dissabte 6 i diumenge 7 de maig al Palau Municipal d'Esports Son Moix, de 10 a 14 h i de 16.30 a 21 h. Tot tipus de jocs, activitats de fitness i demostracions esportives.

Participació i temàtica. Poden participar-hi tots els fotògrafs aficionats que ho desitgin amb càmera digital. Els participants poden lliurar fins a 30 fotos relacionades amb la XI Fira de l’Esport en tots els seus aspectes.

Inscripcions. La inscripció és gratuïta. Els fotògrafs interessats poden fer-ho a través d’esportgrafica@palma.es o posar-se en contacte amb Pilar Negredo (tel. 699250696 / pilaes@yahoo.es) on han de proporcionar les seves dades personals: nom complet, telèfon, correu electrònic i núm. del DNI, o bé a l’estand de l'organització durant els tres dies de la Fira. Les persones que s'hagin inscrit per Internet, hauran de passar per l’estand de l'organització per a recollir la seva acreditació amb el número d'inscripció que els hagi correspost. L'organització estarà situada a l'entrada del poliesportiu de les Piscines Municipals de Son Hugo (divendres, 5 de juny) i a l’estand de l'IME situat al recinte firal del Palau Municipal d'Esports de Son Moix (dissabte i diumenge, 6 i 7 de juny).

 Les fotografies han de complir els següents requisits:
Els participants han de lliurar a l'organització un màxim de 30 fotografies gravades en un CD o USB relacionades amb la XI FIRA DE L’ESPORT 2015, o bé enviar-les per Internet a través de www.wetransfer.com al correu electrònic pilaes@yahoo.es (Pilar Negredo). Es podran fer fotos durant els dies 5, 6 i 7 de maig a Son Hugo i al Palau Municipal d'Esports Son Moix. Els participants que ho desitgin podran descarregar les seves fotos durant aquests dies a la taula de l'organització d'Esportgràfica, situada a la carpa central de l'IME.
Les fotos s’han de gravar en format JPG, una darrere l'altra, sense introduir-les en carpetes, amb la grandària suficient per a poder ser ampliades.
Les fotografies han de ser originals i poden ser alterades electrònicament.
Es pot utilitzar qualsevol tipus d'accessori fotogràfic.

Presentació de les fotos.  Lliurament de CD o USB. El CD o USB s'haurà d'introduir en un sobre sense tancar, on s’han d’escriure les dades amb lletra clara (nom complet, telèfons i correu electrònic). Els CD o USB s’han de lliurar a l'organització durant el dilluns 8 de juny de 2015 a la tenda de FOTO RUANO PRO (c. Font i Monteros, 5. Palma. Horari: de 10 h a 13.30 h i de 17 h a 20 h). Per a qualsevol consulta contactau amb Pilar Negredo, tel. 699 250696 / pilaes@yahoo.es.
Els USB es retornaran al moment, una vegada que l'organització hagi gravat les fotografies. Els participants també poden enviar les seves fotografies per Internet fins al dimarts 9 de juny, a través de www.wetransfer.com a pilaes@yahoo.es. Si l'inscrit tingués algun dubte, ha de posar-se en contacte amb Pilar Negredo al tel. 699250696.
*Els participants han de ser els autors de les fotografies que presentin, i no s'admet cap tipus de marca o signatura a la foto que faci referència al seu autor.

EXPOSICIÓ
Les fotografies premiades d'ESPORTGRÀFICA 14 - XI Fira de l’Esport seran objecte d'una exposició, que s'inaugurarà en el lloc i les dates que l'IME determini. S'avisarà als participants del concurs amb l'antelació necessària.

El jurat de l'organització, format per professionals i aficionats de la fotografia, farà una selecció sobre la base dels seus criteris fotogràfics.

Les fotografies premiades seran propietat de l'organització i no es permet participar amb elles en altres concursos. Les fotografies seleccionades passaran al banc documental de l'IME, que es reserva els drets de poder utilitzar-les per a documentar les activitats esportives del departament, sense ànim de lucre, i sempre figurant el nom de l'autor.

IMPORTANT. L'organització facilitarà el lliurament de tots els premis, però no es fa responsable dels problemes que puguin sorgir a l'últim moment per causes alienes a aquesta organització. Els guanyadors dels premis d'Air Europa s'hauran d'atenir a les condicions que apareixen en els requisits marcats per aquesta empresa i que adjuntam a continuació.

La participació en ESPORTGRÀFICA 14 - XI Fira de l’Esport suposa l'acceptació d'aquestes bases.

PREMIS

1r PREMI Air Europa: 2 bitllets d'avió des de Palma de Mallorca a qualsevol destinació europea operada per Air Europa. Llegir les condicions del Premi Aireuropa més abaix
2n PREMI Air Europa: 2 bitllets d'avió des de Palma de Mallorca a qualsevol destinació nacional operada per Air Europa. Llegir les condicions del Premi Aireuropa més abaix.
3r PREMI XINO’S. Pedro Mesquida: 2 vals de 50 € en peces de vestir d'aquest establiment.
4t PREMI XINO’S. Pedro Mesquida: 2 vals de 50 € en peces de vestir d'aquest establiment.
PREMI FOTO RUANO: Val de 100 € en material fotogràfic de Foto Ruano.
PREMI XINO’S Restaurante: Sopar o dinar per a dues persones.

FINALISTA 1 IME: Bo 30/ IME
FINALISTA 2 IME: Bo 30/ IME
FINALISTA 3 FOTO RUANO: Taller de fotografia
FINALISTA 4 FOTO RUANO: Taller de fotografia


INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

Organització: Pilar Negredo / Tel.: 699250696 / pilaes@yahoo.es

INFORMACIÓ BASES:
firadelesport.blogspot.com
www.facebook.com/imepalma


ESPORTGRÀFICA 14
XI Fira de l’Esport 2015

Concurso de fotografía digital

BASES 
 (castellano)

El IME invita a todos los fotógrafos aficionados a participar en el concurso de fotografía digital ESPORTGRÀFICA - XI Fira de l’Esport 2015, con el objetivo de captar las mejores imágenes de este acontecimiento deportivo.

Lugar y fecha:
Viernes 5 de junio en Son Hugo, de 16.30 a 21 h. Deportes acuáticos.
Sábado 6 y domingo 7 de mayo en el Palacio Municipal de Deportes Son Moix, de 10 a 14 h y de 16,30 a 21 h. Todo tipo de juegos, actividades de fitness y demostraciones deportivas.

Participación y temática. Pueden participar todos los fotógrafos aficionados que lo deseen con cámara digitales. Los participantes pueden entregar hasta 30 fotos relacionadas con la XI Fira de l’Esport en todos sus aspectos.

Inscripciones. La inscripción es gratuita. Los fotógrafos interesados podrán hacerlo a través de esportgrafica@palma.es o ponerse en contacto con Pilar Negredo (Tel: 699250696 / pilaes@yahoo.es) donde proporcionarán sus datos personales: nombre completo, teléfono, e-mail y nº del D.N.I., o bien en el stand de la organización durante los tres días de la Feria. Las personas que se hayan inscrito por internet, deberán pasar por el stand de la organización para recoger su acreditación con el número de inscripción que le haya correspondido. La organización estará ubicada en la entrada del polideportivo de las Piscinas Municipales de Son Hugo (viernes, 5 de junio) y en el stand del IME situado en el recinto ferial del Palau Municipal de Deportes Son Moix (sábado y domingo,  6 y 7 de junio).

 Las fotografías deben cumplir los siguientes requisitos:
Los participantes entregarán a la organización un máximo de 30 fotografías grabadas en un CD o USB relacionadas con la XI FIRA DE L’ESPORT 2015, ó bien mandarlas por internet a través de www.wetransfer.com al correo electrónico pilaes@yahoo.es (Pilar Negredo). Se podrán hacer fotos durante los días 5, 6 y 7 de mayo en Son Hugo y en el Palacio Municipal de Deportes Son Moix. Los participantes que lo deseen podrán descargar sus fotos durante estos días en la mesa de la organización de Esportgràfica, situada en la carpa central del IME.
Las fotos se grabarán en formato JPG, una detrás de la otra, sin introducirlas en carpetas, con el tamaño suficiente para poder ser ampliadas.
Las fotografías deben ser originales y pueden ser alteradas electrónicamente.
Se puede utilizar cualquier tipo de accesorio fotográfico.

Presentación de las fotos.  Entrega de CD o USB. El CD o USB se deberá introducir en un sobre sin cerrar, donde se escribirán los datos con letra clara (nombre completo, teléfonos e e-mail). Los CD o USB se entregaran a la organización durante el lunes 8 de junio de 2015 en la tienda de FOTO RUANO PRO (C/ Font i Monteros, 5. Palma. Horario: de 10 h a 13.30 h y de 17 h a 20 h). Para cualquier consulta contactar con Pilar Negredo Tel. 699 250696 / pilaes@yahoo.es.
Los USB se devolverán en el momento, una vez que la organización haya grabado las fotografías. Los participantes también podrán mandar sus fotografías por internet hasta el martes 9 de junio, a través de www.wetranfer.com a pilaeas@yahoo.es Si el inscrito tuviera alguna duda que se ponga en contacto con Pilar Negredo al Tel: 699250696.
*Los participantes deberán de ser los autores de las fotografías que presenten, y no se admite ningún tipo de marca o firma en la foto que haga referencia a su autor.

EXPOSICIÓN
Las fotografías premiadas de ESPORTGRÀFICA 14. XI Fira de l’Esport serán objeto de una exposición, que se inaugurará en el lugar y las fechas que el IME determine. Se avisará a los participantes del concurso con la antelación necesaria.

El jurado de la organización, formado por profesionales y aficionados de la fotografía, hará una selección en base a sus criterios fotográficos.

Las fotografías premiadas serán propiedad de la organización y no se permite participar con ellas en otros concursos. Las fotografías seleccionadas pasarán  al banco documental del IME, que se reserva los derechos de poder utilizarlas para documentar las actividades deportivas del departamento, sin ánimo de lucro, y siempre figurando el nombre del autor.

IMPORTANTE. La organización facilitará la entrega de todos los premios, pero no se hace  responsable de los problemas que puedan surgir en el último momento por causas ajenas a esta organización. Los ganadores de los premios de Air Europa se deberán atener a las condiciones que aparecen en los requisitos marcados por esta empresa y que adjuntamos a continuación.

La participación en ESPORTGRÀFICA 14. XI Fira de l’Esport supone la aceptación de estas bases.

PREMIOS

1r PREMIO Air Europa: 2 billetes de avión desde Palma de Mallorca a cualquier destino Europeo operado por Air Europa. Leer las condicones del premio más abajo
2º PREMIO Air Europa: 2 billetes de avión desde Palma de Mallorca a cualquier destino Nacional operado por Air Europa. Leer las condicones del premio más abajo
3r PREMIO XINO’S. Pedro Mesquida: 2 Vales de 50 € en prendas de vestir de este establecimiento
4t PREMIO XINO’S. Pedro Mesquida: 2 Vales de 50 € en prendas de vestir de este establecimiento
5º PREMIO FOTO RUANO: Vale de 100 € en material fotográfico de Foto Ruano.
6º PREMIO XINO’S Restaurante: Cena o comida para dos personas.

FINALISTA 1 IME: Bono 30/ IME
FINALISTA 2 IME: Bono 30/ IME
FINALISTA 3 FOTO RUANO: Taller de fotografía
FINALISTA 4 FOTO RUANO: Taller de fotografía


INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Organización: Pilar Negredo / Tel: 699250696 / pilaes@yahoo.es

INFORMACIÓN BASES:
firadelesport.blogspot.com
www.facebook.com/imepalma
PREMIOS AIR EUROPA

Air Europa tiene el placer de obsequiarle con el siguiente premio: un billete de avión de ida y vuelta para 2 personas desde Palma de Mallorca a cualquier destino europeo operado por Air Europa.Air Europa tiene el placer de obsequiarle con el siguiente premio: un billete de avión de ida y vuelta para 2 personas desde Palma de Mallorca a cualquier destino nacional operado por Air Europa.CONDICIONES DE DISFRUTE DEL PREMIO: El premio podrá utilizarse a partir del 6 de junio de 2015 y hasta el 6 de junio de 2016 (exceptuando períodos de embargo establecidos por Air Europa tales como Semana Santa, Navidades, Festivos, Puentes, del 15/06/2015 al 25/09/2016).

Los billetes serán válidos en Clase Turista y estarán sujetos a disponibilidad de plazas, pudiendo ser objeto de cambio de horarios y de destino - en caso de cancelarse la programación de los mismos -, por lo que la comunicación del deseo de fechas para volar por parte del agraciado no supondrá obligación por parte de AIR EUROPA, S.A.U. de facilitar esos vuelos, renunciando el beneficiario de estos billetes al ejercicio de cualquier tipo de acción judicial o extrajudicial contra Air Europa Líneas Aéreas S.A.U., sus empleados y/o agentes como consecuencia de las modificaciones de horario y destino de las que puedan ser objeto los billetes. El premio no incluye los traslados desde el domicilio del ganador hasta el aeropuerto y viceversa.

Únicamente válido en vuelos operados por Air Europa. Las tasas y los gastos de gestión están incluidos en el premio. (Si no estuvieran incluidos hay que recalcarlo en negrita).

El premio es personal e intransferible, no pudiendo ser canjeado por su valor en metálico ni por otro producto o servicios distintos.PASOS A SEGUIR PARA TRAMITAR LA RESERVA:

El premiado deberá remitir la presente Carta de Aceptación del Premio firmada y escaneada al e-mail catempresas@air-europa.com indicando nombre, apellidos, domicilio y nacionalidad del ganador y del acompañante, junto con una copia del D.N.I. o Pasaportes e indicando día y hora en las que se desea disfrutar del premio.

A través del Centro de Atención Telefónica de Air Europa, 902 401 506, puede informarse de los vuelos y horarios de Air Europa.Dirección Marketing & Ventas

Air Europa SAU - Centro Empresarial Globalia - Apto. correos - P.O. BOX 132 - 07620 Llucmajor Mallorca-Baleares – España - T: (+34) 971 17 81 29 – F: (+34) 971 17 83 51FISCALIDAD:

Al premio le serán de aplicación todas las disposiciones de carácter fiscal pertinentes, según la legislación española en vigor.

En todo caso corresponderá al premiado el cumplimiento de las eventuales obligaciones fiscales por razón del premio recibido, por lo que Air Europa queda relevada de cualquier responsabilidad. El ganador deberá cumplir con las obligaciones tributarias inherentes al premio adjudicado. El premio estará sujeto, en todo caso, a retención en el IRPF en los términos y condiciones que establezca la normativa fiscal y tributaria vigente en cada momento y en el porcentaje legalmente en vigor. Air Europa se hará cargo de la retención que correspondiera, en su caso, ingresándola en la Agencia Tributaria por cuenta del agraciado.

Aparte de esta aportación, las repercusiones en las obligaciones fiscales del ganador serán por propia cuenta del agraciado, por lo que Air Europa queda relevada de cualquier otra responsabilidad. A este efecto y en los supuestos que así lo requiera, Air Europa emitirá y enviará un certificado con los datos correspondientes al premio que se le ha otorgado y la retención aportada, en su caso, conforme a lo dispuesto en la normativa fiscal y tributaria que resulte de aplicación y que se encuentre vigente en cada momento. Recibido y Conforme.Nombre:

Apellidos:

DNI:

Nacionalidad:

Domicilio:

Fecha:


BUEN VIAJE