Wednesday, April 16, 2014


ESPORTGRÀFICA 10
X Fira de l’Esport 2014

Concurs de fotografia digital

BASES (català)

L’IME convida tots els fotògrafs aficionats a participar al concurs de fotografia digital ESPORTGRÀFICA - X Fira de l’Esport 2014, amb l’objectiu de captar les millors imatges d’aquest esdeveniment esportiu.

Lloc i data:
Divendres 23 de maig a Son Hugo, de 17 a 20.30 h. Esports aquàtics.
Dissabte 24 i diumenge 25 de maig al Palau Municipal d’Esports Son Moix, de 10 a 14 h i de 16,30 a 20.30 h. Tot tipus de jocs, activitats de fitness i demostracions esportives.

Participació i temàtica. Hi poden participar tots els fotògrafs aficionats que ho desitgin, amb càmeres digitals. Els participants poden entregar fins a 25 fotos relacionades amb la X Fira de l’Esport.

TEMES suggerits per l’organització:
"Esport en acció"
"El nou Palau Municipal d’Esports Son Moix. Les seves instal·lacions."
 "Ambient familiar i firal de la Fira”
"Personatges de la Fira"

Les persones que estiguin interessades a fer fotografies davall l’aigua podran submergir-se a les piscines de Son Hugo i Son Moix i fer-hi fotos amb càmeres subaquàtiques.

Inscripcions. La inscripció és gratuïta. Els fotògrafs interessats podran inscriure’s a través d’esportgràfica@palma.es o posar-se en contacte amb Pilar Negredo (tel. 699250696 / pilaes@yahoo.es), on hauran de proporcionar les seves dades personals: nom complet, telèfon, adreça electrònica i núm. del DNI, o bé a l’estand de l’organització durant els tres dies de la Fira. Les persones que s’hagin inscrit per Internet hauran de passar per l’estand de l’organització per a recollir la seva acreditació, amb el número d’inscripció que li hagi correspost. L’organització estarà ubicada a l’entrada del poliesportiu de les Piscines Municipals de Son Hugo (23 de maig) i a l’estand de l’IME situat al recinte firal del Palau Municipal d’Esports Son Moix (24 i 25 de maig).

Les fotografies han de complir els següents requisits:
Els participants han d’entregar a l’organització un màxim de 25 fotografies gravades en un CD o USB relacionades amb la X FIRA DE L’ESPORT 2014. Es podran fer fotos durant els dies 23, 24 i 25 de maig a Son Hugo i al Palau Municipal d’Esports Son Moix. Els participants que ho desitgin podran descarregar les seves fotos durant aquests dies a la taula de l’organització d’Esportgràfica, situada a l’envelat central de l’IME.
Les fotos s’han de gravar en format JPG, una darrere l’altra, sense introduir-les a carpetes, amb la mida suficient per a poder ser ampliades.
Les fotografies han de ser originals i es poden alterar electrònicament. Es pot utilitzar qualsevol tipus d’accessori fotogràfic.

Presentació de les fotos.  Entrega de CD o USB. El CD o USB s’haurà d’introduir en un sobre sense tancar, on s’hauran d’escriure les dades amb lletra clara (nom complet, telèfons i adreça electrònica). Els CD o USB s’hauran d’entregar a l’organització durant el dilluns 26 de maig a la botiga de FOTO RUANO PRO (c. de Font i Monteros, 5. Palma. Horari: de 10 h a 13.30 h i de 17 h a 20 h). Per a qualsevol consulta podeu contactar amb Pilar Negredo, tel. 699 250696 / pilaes@yahoo.es
Els USB es tornaran tres dies després d’haver-los entregat a la botiga  de Foto Ruano Pro, o si és possible s’entregaran als seus propietaris tot d’una després de descarregar les fotografies.
*Els participants hauran de ser els autors de les fotografies que presentin i no s’admet cap tipus de marca o firma a la foto que faci referència al seu autor.

EXPOSICIÓ
Les fotografies premiades d’ESPORTGRÀFICA 10. X Fira de l’Esport seran objecte d’una exposició, que s’inaugurarà al lloc i en les dates que l’IME determini. S’avisarà els participants del concurs amb l’antelació necessària.

El jurat de l’organització, format per professionals i aficionats de la fotografia, faran una selecció partint dels seus criteris fotogràfics.

Les fotografies premiades seran propietat de l’organització i no es permet participar amb aquestes en altres concursos. Les fotografies seleccionades passaran al banc documental de l’IME, que es reserva els drets de poder utilitzar-les per a documentar les activitats esportives del departament, sense ànim de lucre, i sempre figurant-hi el nom de l’autor.

IMPORTANT. L’organització facilitarà l’entrega de tots els premis, però no es fa responsable dels problemes que puguin sorgir en el darrer moment per causes alienes a aquesta organització. Els guanyadors dels premis d’Air Europa s’hauran d’atenir a les condicions que apareixen als requisits marcats per aquesta empresa i que s’adjunten continuació.

Participar a ESPORTGRÀFICA 10. X Fira de l’Esport suposa acceptar aquestes Bases.

PREMIS

1r PREMI Air Europa: 2 bitllets d’avió des de Palma de Mallorca a qualsevol destinació europea operada per Air Europa.
2n PREMI Air Europa: 2 bitllets d’avió des de Palma de Mallorca a qualsevol destinació nacional operada per Air Europa.
3r PREMI XINO’S Pedro Mesquida: 2 vals de 50 € en peces de vestir d’aquest establiment.
4t PREMI XINO’S Pedro Mesquida: 2 vals de 50 € en peces de vestir d’aquest establiment.
5è PREMI XINO’S Restaurant-e: Sopar o dinar per a dues persones

Els cinc guanyadors optaran a un taller fotogràfic de FOTO RUANO del qual podran elegir data i contingut.

FINALISTA 1 IME: Bo 30/ IME
FINALISTA 2 IME: Bo 30/ IME


INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

Organització: Pilar Negredo / tel. 699250696 / pilaes@yahoo.es

INFORMACIÓ BASES:
firadelesport.blogspot.com
www.facebook.com/imepalma


ESPORTGRÀFICA 10
X Fira de l’Esport 2014

Concurso de fotografía digital

BASES
  (castellano)

El IME invita a todos los fotógrafos aficionados a participar en el concurso de fotografía digital ESPORTGRÀFICA - X Fira de l’Esport 2014, con el objetivo de captar las mejores imágenes de este acontecimiento deportivo.

Lugar y fecha:
Viernes 23 de mayo en Son Hugo, de 17 a 20.30 h. Deportes acuáticos.
Sábado 24 y domingo 25 de mayo en el Palacio Municipal de Deportes Son Moix, de 10 a 14 h y de 16,30 a 20.30 h. Todo tipo de juegos, actividades de fitness y demostraciones deportivas.

Participación y temática. Pueden participar todos los fotógrafos aficionados que lo deseen con cámara digitales. Los participantes pueden entregar hasta 25 fotos relacionadas con la X Fira de l’Esport.

TEMAS sugeridos por la organización:
“Deporte en acción”
“El nuevo Palau Municipal de l’Esports Son Moix. Sus instalaciones”.
 “Ambiente familiar y ferial de la Fira .
“Personajes de la Fira”

Las personas que estén interesadas en hacer fotografías bajo el agua podrán sumergirse en las piscinas de Son Hugo y Son Moix y hacer fotos con cámaras subacuáticas.

Inscripciones. La inscripción es gratuita. Los fotógrafos interesados podrán hacerlo a través de esportgràfica@palma.es o ponerse en contacto con Pilar Negredo (Tel: 699250696 / pilaes@yahoo.es) donde proporcionarán sus datos personales: nombre completo, teléfono, e-mail y nº del D.N.I., o bien en el stand de la organización durante los tres días de la Feria. Las personas que se hayan inscrito por internet, deberán pasar por el stand de la organización para recoger su acreditación con el número de inscripción que le haya correspondido. La organización estará ubicada en la entrada del polideportivo de las Piscinas Municipales de Son Hugo (23 de mayo) y en el stand del IME situado en el recinto ferial del Palau Municipal de Deportes Son Moix (24 y 25 de mayo).

Las fotografías deben cumplir los siguientes requisitos:
Los participantes entregarán a la organización un máximo de 25 fotografías grabadas en un CD o USB relacionadas con la X FIRA DE L’ESPORT 2014. Se podrán hacer fotos durante los días 23, 24 y 25 de mayo en Son Hugo y en el Palacio Municipal de Deportes Son Moix. Los participantes que lo deseen podrán descargar sus fotos durante estos días en la mesa de la organización de Esportgràfica, situada en la carpa central del IME.
Las fotos se grabarán en formato JPG, una detrás de la otra, sin introducirlas en carpetas, con el tamaño suficiente para poder ser ampliadas.
Las fotografías deben ser originales y pueden ser alteradas electrónicamente.
Se puede utilizar cualquier tipo de accesorio fotográfico.

Presentación de las fotos.  Entrega de CD o USB. El CD o USB se deberá introducir en un sobre sin cerrar, donde se escribirán los datos con letra clara (nombre completo, teléfonos e e-mail). Los CD o USB se entregaran a la organización durante el lunes 26 de mayo en la tienda de FOTO RUANO PRO (C/ Font i Monteros, 5. Palma. Horario: de 10 h a 13.30 h y de 17 h a 20 h). Para cualquier consulta contactar con Pilar Negredo Tel. 699 250696 / pilaes@yahoo.es.
Los USB serán devueltos tres días después de su entrega en la tienda de Foto Ruano Pro, o si es posible se entregarán a sus propietarios inmediatamente después de descargar las fotografías.
*Los participantes deberán de ser los autores de las fotografías que presenten, y no se admite ningún tipo de marca o firma en la foto que haga referencia a su autor.

EXPOSICIÓN
Las fotografías premiadas de ESPORTGRÀFICA 10. X Fira de l’Esport serán objeto de una exposición, que se inaugurará en el lugar y las fechas que el IME determine. Se avisará a los participantes del concurso con la antelación necesaria.

El jurado de la organización, formado por profesionales y aficionados de la fotografía, harán una selección en base a sus criterios fotográficos.


Las fotografías premiadas serán propiedad de la organización y no se permite participar con ellas en otros concursos. Las fotografías seleccionadas pasarán  al banco documental del IME, que se reserva los derechos de poder utilizarlas para documentar las actividades deportivas del departamento, sin ánimo de lucro, y siempre figurando el nombre del autor.

IMPORTANTE. La organización facilitará la entrega de todos los premios, pero no se hace  responsable de los problemas que puedan surgir en el último momento por causas ajenas a esta organización. Los ganadores de los premios de Air Europa se deberán atener a las condiciones que aparecen en los requisitos marcados por esta empresa y que adjuntamos a continuación.

La participación en ESPORTGRÀFICA 10. X Fira de l’Esport supone la aceptación de estas bases.

PREMIOS

1r PREMIO Air Europa: 2 billetes de avión desde Palma de Mallorca a cualquier destino Europeo operado por Air Europa.
2º PREMIO Air Europa: 2 billetes de avión desde Palma de Mallorca a cualquier destino Nacional operado por Air Europa.
3r PREMIO XINO’S. Pedro Mesquida: 2 Vales de 50 € en prendas de vestir de este establecimiento
4t PREMIO XINO’S. Pedro Mesquida: 2 Vales de 50 € en prendas de vestir de este establecimiento
5º PREMIO XINO’S Restaurante: Cena o comida para dos personas.

Los cinco ganadores optarán a un taller fotográfico de FOTO RUANO a elegir fecha y contenido.

FINALISTA 1 IME: Bono 30/ IME
FINALISTA 2 IME: Bono 30/ IME
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Organización: Pilar Negredo / Tel: 699250696 / pilaes@yahoo.es

INFORMACIÓN BASES:
firadelesport.blogspot.com
www.facebook.com/imepalma

PREMIOS AIR EUROPA
Air Europa tiene el placer de obsequiarle con el siguiente premio: un billete de avión de ida y vuelta para 2 personas desde Palma de Mallorca a cualquier destino europeo operado por Air Europa.

Air Europa tiene el placer de obsequiarle con el siguiente premio: un billete de avión de ida y vuelta para 2 personas desde Palma de Mallorca a cualquier destino nacional operado por Air Europa.

CONDICIONES DE DISFRUTE DEL PREMIO: El premio podrá utilizarse a partir del 25 de mayo de 2014 y hasta el 25 de mayo de 2015 (exceptuando períodos de embargo establecidos por Air Europa tales como Semana Santa, Navidades, Festivos, Puentes, del 15/06/2014 al 15/09/2014).
Los billetes serán válidos en Clase Turista y estarán sujetos a disponibilidad de plazas, pudiendo ser objeto de cambio de horarios y de destino - en caso de cancelarse la programación de los mismos -, por lo que la comunicación del deseo de fechas para volar por parte del agraciado no supondrá obligación por parte de AIR EUROPA, S.A.U. de facilitar esos vuelos, renunciando el beneficiario de estos billetes al ejercicio de cualquier tipo de acción judicial o extrajudicial contra Air Europa Líneas Aéreas S.A.U., sus empleados y/o agentes como consecuencia de las modificaciones de horario y destino de las que puedan ser objeto los billetes. El premio no incluye los traslados desde el domicilio del ganador hasta el aeropuerto y viceversa.
Únicamente válido en vuelos operados por Air Europa. Las tasas y los gastos de gestión están incluidos en el premio. (Si no estuvieran incluidos hay que recalcarlo en negrita).
El premio es personal e intransferible, no pudiendo ser canjeado por su valor en metálico ni por otro producto o servicios distintos.

PASOS A SEGUIR PARA TRAMITAR LA RESERVA:
El premiado deberá remitir la presente Carta de Aceptación del Premio firmada y escaneada al e-mail catempresas@air-europa.com indicando nombre, apellidos, domicilio y nacionalidad del ganador y del acompañante, junto con una copia del D.N.I. o Pasaportes e indicando día y hora en las que se desea disfrutar del premio.
A través del Centro de Atención Telefónica de Air Europa, 902 401 506, puede informarse de los vuelos y horarios de Air Europa.

Dirección Marketing & Ventas
Air Europa SAU - Centro Empresarial Globalia - Apto. correos - P.O. BOX 132 - 07620 Llucmajor Mallorca-Baleares – España - T: (+34) 971 17 81 29 – F: (+34) 971 17 83 51

FISCALIDAD:
Al premio le serán de aplicación todas las disposiciones de carácter fiscal pertinentes, según la legislación española en vigor.
En todo caso corresponderá al premiado el cumplimiento de las eventuales obligaciones fiscales por razón del premio recibido, por lo que Air Europa queda relevada de cualquier responsabilidad. El ganador deberá cumplir con las obligaciones tributarias inherentes al premio adjudicado. El premio estará sujeto, en todo caso, a retención en el IRPF en los términos y condiciones que establezca la normativa fiscal y tributaria vigente en cada momento y en el porcentaje legalmente en vigor. Air Europa se hará cargo de la retención que correspondiera, en su caso, ingresándola en la Agencia Tributaria por cuenta del agraciado.
Aparte de esta aportación, las repercusiones en las obligaciones fiscales del ganador serán por propia cuenta del agraciado, por lo que Air Europa queda relevada de cualquier otra responsabilidad. A este efecto y en los supuestos que así lo requiera, Air Europa emitirá y enviará un certificado con los datos correspondientes al premio que se le ha otorgado y la retención aportada, en su caso, conforme a lo dispuesto en la normativa fiscal y tributaria que resulte de aplicación y que se encuentre vigente en cada momento. Recibido y Conforme.

Nombre:
Apellidos:
DNI:
Nacionalidad:
Domicilio:
Fecha:

BUEN VIAJE

No comments:

Post a Comment